Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem www.humancodenutrition.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego humancodenutrition.com, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest PROGRES Spółka Jawna Jacek Kujko i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Akcent 26b, 01-937 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS 0000831844, posiadający numer NIP: 1182207108, numer REGON: 385696990, reprezentowaną przez: JACEK KUJKO, telefon kontaktowy: +48 604 504 572, adres poczty elektronicznej: info@humancodenutrition.com, zwana dalej Sprzedawcą.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

§ 1 Definicje

1. Administrator danych osobowych– Sprzedawca.

2. Czas dostawy – czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.

3. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy.

4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający utworzenie konta Klienta.

6. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

7. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.

8. Klient:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

– która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Konto Klienta – usługo elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.

13. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

14. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

15. Sprzedawca   PROGRES Spółka Jawna Jacek Kujko i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Akcent 26b, 01-937 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  KRS 0000831844, posiadający numer NIP: 1182207108, numer REGON: 385696990, reprezentowaną przez: JACEK KUJKO, telefon kontaktowy: +48 604 504 572, adres poczty elektronicznej: info@humancodenutrition.coml

16. Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną www.humancodenutrition.com, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.

17. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

19. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

20. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).

22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

 

§ 2 Informacje ogólne

 

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami oraz do Przedsiębiorców, korzystających ze sklepu internetowego. Dodatkowe postanowienia skierowane tylko do Przedsiębiorców zostały ujęte w § 10 Przedsiębiorcy (tj. Klientów dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową). Pozostała część regulaminu ma zastosowanie zarówno w stosunku do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców).

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej sklepu.

4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.

5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są                                     na stronie sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.

6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.

7. Zakupu towaru może dokonać Klient, posiadający miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Wszystkie informacje zawarte w sklepie Internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.

10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

11. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami, np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznych, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.

12. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.

13. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
 • przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki Cookies,
 • dostęp do poczty elektronicznej.

§ 3 Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:

a) telefoniczny, pod numerem +48 604 504 572,

b) mailowy, wysyłając maila na adres: info@humancodenutrition.com

2. Zakupy w sklepie internetowym są możliwe bez konieczności zakładania konta w sklepie.

3. W celu przeglądania asortymentu sklepu nie jest wymagane zakładanie konta.

4. Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.

5. Klient ma możliwość złożenia takiego zamówienia bez konieczności dokonania logowania na konto, bezpośrednio po dodaniu towaru do koszyka.

6. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego.

7. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

8. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast informacji odnośnie cen dostaw i kosztów z nimi związanych.

9. O kosztach dostawy,  które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w czasie składania zamówienia w formularzu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

10. Koszty związane z dostępem do sieci internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

11. Za autentyczności oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.

12. W Sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz zamówienia, które są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie sklepu.

13. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związanie z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres podany w pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: info@humancodenutrition.com

14. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.

15. Sprzedawca ustosunkuje się w terminie 14 dni do danego żądania, które zawiera reklamację.

16 Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.

17. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu wiadomości drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

18. Sprzedawca informuje, iż ma on również prawo do wypowiedzenia umowy dotyczącej świadczenia  usług drogą  elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 4 Zakładanie konta w sklepie

1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta, należy wejść w zakładkę „Zaloguj się”, widoczną na górze strony, bądź wybrać opcję przy składaniu zamówienia, a następnie kliknąć w „Załóż je tutaj”. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w sklepie internetowym: adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasła.

2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta Klienta posłużą do składania zamówienia w sklepie podczas wypełniania formularza zamówienia.

3. Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna.

4. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.

5. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu oraz polityki prywatności, z których treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.

6. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wglądu do historii zamówień.

7. Założenie konta Klienta w sklepie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „Zapisz”.

8. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo                         w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub samodzielnie i bezpośrednio w panelu administracyjnym konta.

 

§ 5 Zasady składania zamówienia

1. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.

2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać w zależności od jego dostępności online. Zazwyczaj oznacza to dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia, bądź z chwilą  złożenia zamówienia i przesyłania Sprzedawcy wypełnionego formularza zamówienia, po kliknięciu wcześniej przycisku „Kupuję i płacę”.

5. Konsument ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.

6. W celu złożenia zamówienia Klient w pierwszej kolejności powinien skompletować zamówienie i wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, którym jest zainteresowany, a następnie dodać do koszyka klikając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do konta lub dokonanie zamówienia bez konieczności rejestracji w panelu.

7. W przypadku wybrania przez Klienta możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji, Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego w celu potwierdzenia terminu dostawy przez kuriera oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: towar, ilość, miejsce dostawy towaru oraz sposób płatności. Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów.

8. Klient po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednego ze sposobów dostawy oraz formy płatności z dostępnych w sklepie, akceptuje treść regulaminu i polityki prywatności, a także potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Po dokonaniu zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

9. Następnie Klient potwierdza zamówienie kliknięciem w link przesłany w wiadomości e-mail, który zawiera numer zamówienia, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy i ma skutki prawne w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

10. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma możliwość edytowania zamówienia.

 

§ 6 Płatność i dostawa

1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy (szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych). Są one wskazywanie Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.

2. Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.

3. Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego towaru:

a) Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej,

b) Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej pobraniowej,

c) Klient może skorzystać z odbioru przesyłki za pomocą paczkomatu,

d) Klient może skorzystać z bezpłatnego odbioru osobistego, dostępnego pod adresem:

 • 08-200 Łosice, ul. Targowa 25 A.

4. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:

 • płatność za pobraniem,
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: PL 72 1050 1894 1000 0092 7602 7464
 • płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399, REGON: 300523444 – aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.payu.pl/.

5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy, a także dostępnych płatności zamieszczone są na stronie sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka i płatności”.

6. Sprzedawca zawsze dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które  są dołączane do zamówionego towaru.

7. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne), jest on zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

8. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od kuriera, zobowiązany jest on do dokonania jej bezpośrednio przy odbiorze osobistym towaru.

9. Dostawa towaru odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, na adres podany w trakcie składania zamówienia.

10. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

11. Koszty wysyłki zamówionego towaru są zależne od kraju do którego towar ma zostać wysłany, a także od wagi przesyłki.

12. Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy, które są widoczne w formularzu zamówienia.

 

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

2. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez wybranego kuriera/przewoźnika.

3. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia.

4. Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.

5. Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiąca potwierdzenie.

6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą koszty dostawy i podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić.

7. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybory sposobu doręczenia i może on ulec zmianie w zależności od wybranego środka transportu.

8. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z jego wyborem.

9. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego towaru, który jest bezpłatny. Jeżeli zamówiony towar jest dostępny w wybranym punkcie odbioru, odbiór osobisty możliwy jest wówczas tego samego dnia. W przypadku, gdy zamówiony towar znajduje się w magazynie centralnym, odbiór osobisty możliwy jest w terminie od 1 do 7 dni roboczych. O terminie odbioru osobistego w takim wypadku Sprzedawca poinformuje Klienta.

10 Termin dostawy i realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podany został inny termin.

11. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

12. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

13. Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności lub kartą płatniczą (kredytową lub debetową) za zamówiony towar, to początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

14. Natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem, termin dostawy zamówionego towaru rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

15 W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.

16. Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawartość opakowania jest nienaruszona. Klient powinien w miarę możliwości w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

17. W przypadku, gdy towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą do Klienta o nieprzyjmowanie przesyłki. Powyższe zalecenia w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych regulaminem. Zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie wskazanego powyżej protokołu towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.

18. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem do dostawy, dostawca pozostawi awizo lub też podejmie próbę kontaktu, dzwoniąc pod numer podany w trakcie składania zamówienia w celu ustalenia ponownej daty doręczenia zamówionego towaru. Jeżeli kurier/przewoźnik odeśle paczkę na adres Sprzedawcy, to Sprzedawca skontaktuje się ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego terminu i kosztów dostawy.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.

2. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazanej przez niego innej osoby niż przewoźnik zamówionego towaru.

3. Jeżeli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

6. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie sklepu lub przesłać oświadczenie za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia dostępnego na stronie. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Klient może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza.

7. Sprzedawca potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku i w terminie 14 dni zwraca mu płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął zlecenie do realizacji, oferta przestaje wiązać.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu zamówionego towaru na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

11. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

12. W przypadku, gdy zwracany towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje wówczas Klienta będącego Konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy na stronie internetowej sklepu.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zamówionego towaru.

14. W przypadku, gdy ze względu na charakter towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu towaru będzie się znajdować w opisie towaru w sklepie.

15. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

§ 9 Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.

2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilny w szczególności w artykułach od 556 do 576.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@humancodenutrition.com

5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres Sprzedawcy podany w § 3. Jeżeli ze względu np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar ten się znajduje.

6. Jeżeli uprawnienia te wykonuje Klient będący Konsumentem, koszty dostawy są po stronie Sprzedawcy.

7. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie może być pomocny dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:

 • dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,
 • datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,
 • przedmiot reklamacji,
 • żądanie Konsumenta.

8. W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie.

9. Sprzedawca na stronie sklepu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.

10. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, reklamację uznaję się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.

11. Sprzedawca ponosi koszty wymiany lub naprawy reklamowanego towaru.

 

§ 10 Przedsiębiorcy

Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Przedsiębiorców, czyli Klientów nie będących Konsumentami.

1. Zgodnie art. 548 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami i w granicach poniesionych strat przez Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu, które powstały od czasu przyjęcia przesyłki do przewozu, aż do momentu wydania jej Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie zamówionej przesyłki.

2. Klient będący Przedsiębiorcą może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Klient nie będący jednocześnie Konsumentem, zgodnie z brzmieniem art. 545 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika/kuriera, obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności.

5. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym oraz bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia, umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Sprzedawca informuje, iż wszystkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym Konsumentem będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 11 Suplementy diety

1. Sprzedawca informuje, że dostępne na stronie sklepu suplementy diety są żywnością, a nie lekami.

2. Sprzedawane suplementy diety nie mają charakteru leczniczego, a jedynie mogą wspomagać funkcjonowanie organizmu.

3. Przy każdym oferowanym produkcie zamieszczona jest informacja o:

 • nazwie,
 • wykazie składników (w tym wskazanie składników i substancji, które mogą powodować alergie i reakcje nietolerancji),
 • ilość określonych składników,
 • ilość netto żywności,
 • specjalnych warunkach przechowywania lub użycia,
 • nazwie i adresie podmiotu odpowiedzialnego za produkt,
 • zawartości alkoholu, jeśli środek spożywczy zawiera więcej jak 1,2 % alkoholu objętościowo,
 • kraju i miejscu pochodzenia produktu (w przypadkach określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności).

4. Z informacjami zamieszczonymi w punkcie 3 Klient ma możliwość zapoznać się jeszcze przed dokonaniem zakupu.

5. W przypadku braku wymaganego przepisami prawa opisu na etykiecie produktu, Sprzedawca zobowiązuje się wraz z zakupionym towarem dostarczyć informację o nim (np. ulotkę).

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Sprzedawca informuje, iż pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest unijna platforma internetowa, tzw. Platforma ODR. Klient ma prawo do skorzystania z niej. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

a) Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),

b) Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać  z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

d) Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.

2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.

3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.

5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2022 r.

Left Menu Icon