Warunki odstapienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 •  Każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w regulaminie sklepu internetowego.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj.: PROGRES Spółka Jawna Jacek Kujko i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Akcent 26b, 01-937 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000831844, posiadający numer NIP: 1182207108, numer REGON: 385696990, reprezentowaną przez: JACEK KUJKO
  • w formie papierowej na adres Sprzedawcy: ul. Akcent 26b, 01-937 Warszawa
  • drogą elektroniczną na adres: info@humancodenutrition.com 4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.
 • Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy poinformować o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

 • Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą.
 • Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 • Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
 • Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres: ul. Akcent 26b, 01-937 Warszawa.
 • Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia towaru.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Left Menu Icon